Obecné oznamyZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 31. 5. 2023

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a doplnkov sa
 ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
sa uskutočnilo 31. 5. 2023 o 18:00 v kultúrnom dome v Dechticiach.

            Program:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Interpelácie poslancov a dopyty obyvateľov
  5. Kontrola čerpania rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Dechtice k 23. 05. 2023
  6. Konsolidovaná účtovná závierka, výročná správa
  7. Správa audítora z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022
  8. Správa Hlavnej kontrolórky obce Dechtice o vykonaných kontrolách v 1. polroku 2023
  9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dechtice na 2. polrok 2023
  10. Odovzdanie budovy telocvične do správy ZŠ s MŠ Dechtice
  11. Delegovanie starostu obce do predstavenstva TAVOS, a.s.
  12. Zabezpečenie pohľadávky pre zberný dvor – blankozmenka alebo záložné právo
  13. Plnenie zákonných povinností – ORLÍK, o.z.
  14. Zmluva o budúcej zmluve – vecné bremeno k nehnuteľnostiam s TAVOS, a.s.
  15. Zmluva o spolupráci – výstavba veterných elektrární
  16. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy v 21BJ Lucia Jankovičová
  17. Schválenie zámeru predaja majetku obce parc.č. 464/18 s osobitným zreteľom
  18. Schválenie zámeru predaja majetku obce parc.č. 464/19 s osobitným zreteľom
  19. Vzdanie sa predkupného práva a schválenie zámeru predaja majetku obce parc.č. 106/4 s osobitným zreteľom
  20. Informácie starostu obce
  21. Rôzne
  22. Záver

PhDr. Karol Zachar
starosta obce


Archív zasadnutí OcZ – ZÁPISNICE A UZNESENIA

DátumProgramZápisnicaUznesenia
19.6.2024Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19. 6. 2024
28.5.2024Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. 5. 2024
29.4.2024Zasadnutie obecného zastupiteľstva 29. 4. 2024
28.2.2024Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. 2. 2024
2023
28.11.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. 11. 2023
26.10.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26. 10. 2023
30.8.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30. 8. 2023
31.5.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 31. 5. 2023
29.3.2023Pracovné stretnutie pred domom č. 624
1.3.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 1. 3. 2023

2022
29.11.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 29. 11. 2022

23.11.2022Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 23. 11. 2022
12.09.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12. 9. 2022
22.06.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22. 6. 2022
02.05.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2. 5. 2022
06.04.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6. 4. 2022
07.03.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 7. 3. 2022
24.02.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.2.2022
19.01.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.1.2022
2021
30.11.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2021
06.10.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.10.2021
30.08.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.8.2021
15.06.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.6.2021
04.05.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 4.5.2021
02.03.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2.3.2021
2020
30.11.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2020
21.9.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.9.2020
23.6.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.6.2020
23.4.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.4.2020
28.1.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.1.2020
2019
12.12.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2019
12.11.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.11.2019
15.10.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.10.2019
26.9.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.9.2019
8.7.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 8.7.2019
15.5.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.5.2019
18.2.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.2.2019
14.1.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.1.2019
2018
10.12.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2018
30.11.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2018
4.10.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 4.10.2018
25.9.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.9.2018
26.6.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2018
22.5.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.5.2018
17.4.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.4.2018
27.2.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.2.2018
2017
14.12.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2017
19.9.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.9.2017
26.6.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2017
6.4.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.4.2017
14.2.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.2.2017
Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore