Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.9.2015

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  16.9.2015 o 18:00  v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
 4. Vystúpenie predstaviteľov združenia AVE
 5. Informácia o personálnych zmenách na OÚ Dechtice
 6. Informácia o realizovaných investíciách
 7. Informácia o čerpaní rozpočtu, návrh na úpravu rozpočtu pre rok 2015
 8. Konsolidovaná výročná správa obce Dechtice za rok 2014
 9. Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ Dechtice
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

Prílohy:

pdf-logo300 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ Dechtice

pdf-logo300 Konsolidovaná výročná správa obce Dechtice za rok 2014

Zápisnica:

pdf-logo300 Zápisnica zo zasadnutia

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore