Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.6.2020

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov sa
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
uskutočnilo 23. 6. 2020  v kultúrnom dome v Dechticiach.

Program:

   1. Otvorenie
   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
   3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
   4. Interpelácie poslancov
   5. Oboznámenie poslancov s výročnou správou za rok 2019
   6. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej  závierke za rok 2019
   7. Kontrola plnenia rozpočtu k 15. 06. 2020
   8. Rozpočtové opatrenia č. 3 / 2020
   9. Správa HK o vykonanej kontrole za I. polrok 2020
   10. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
   11. Schválenie zápisu do kroniky za rok 2018
   12. Informácie starostu obce
   13. Rôzne
Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore