Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.6.2015

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  18.6.2015 o 18:00  v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach

PROGRAM ZASADNUTIA:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
  4. Záverečný účet obce za rok 2014
  5. Úprava rozpočtu na rok 2015
  6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
  7.  Rôzne
  8.  Diskusia
  9. Záver

Prílohy:

Návrh záverečného účtu obce za rok 2014 vrátane príloh: pdf-logo300

Rozpočtové opatrenie č 4: pdf-logo300

Rozpočtové opatrenie č 5: pdf-logo300

Rozpočtové opatrenie č 6: pdf-logo300

Rozpočtové opatrenie č 7: pdf-logo300

 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA:  pdf-logo300

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore