Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2. 3. 2021

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov sa
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
uskutočnilo 2. 3. 2021 o 18:00 v kultúrnom dome v Dechticiach.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
  4. Interpelácie poslancov
  5. Prerokovanie Záverečného účtu 2020
  6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu 2020
  7. Schválenie Záverečného účtu 2020
  8. Správa hlavnej kontrolórky za rok 2020
  9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
  10. Rôzne
  11. Diskusia
  12. Záver

Keďže zasadnutie OZ  napĺňalo znaky hromadného podujatia, konalo sa za prísnych hygienických podmienok.


Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore