Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.10.2019

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA sa uskutočnilo v utorok,  15. 10. 2019  o 18:00 v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Dechticiach

Program:

    1. Otvorenie
    2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
    3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
    4. Interpelácie poslancov
    5. VZN č. 13/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dechtice Zmeny a doplnky č. III/2018
    6. Rôzne
    7. Záver
Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore