Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.1.2020

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov uskutočnilo v utorok,  28 1. 2020  v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Dechticiach

Program:

    1. Otvorenie
    2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
    3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
    4. Interpelácie poslancov
    5. Schválenie Urbanistickej štúdie výstavby rodinných domov v lokalite Dolné Lúky
    6. Správa hlavnej kontrolórky za rok 2019
    7. Rôzne
    8. Záver

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore