Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.4.2020

NEVEREJNÉ ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov sa konalo 23. 4. 2020  o 18:00 hod. v kultúrnom dome v Dechticiach.

Zasadnutie prebehlo za prísnych hygienických opatrení a bez prítomnosti verejnosti z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom SARS CoV-2

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
 4. Interpelácie poslancov
 5. Prerokovanie Záverečného účtu 2019
 6. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke 2019
 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu 2019
 8. Schválenie Záverečného účtu 2019
 9. Rozpočtové opatrenia č. 1 a č. 2 / 2020
 10. Čerpanie rozpočtu k 31. 03. 2020
 11. Dodatok č.1 k  VZN Obce Dechtice  č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
 12. Dodatok č. 1 k VZN Obce Dechtice  č. 8/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice
 13. Dodatok č. 1 k VZN Obce Dechtice  č. 9/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti Obce Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice
 14. Dodatok  č.1 k VZN Obce Dechtice č. 3/2017  o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice
 15. Zníženie nájmu prevádzkam, zatvoreným z dôvodu COVID-19
 16. Informácie starostu obce
 17. Prideľovanie obecných nájomných bytov (doplnený bod programu)
 18. Rôzne
 19. Záver

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore