Obecné oznamyÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.4.2020

NEVEREJNÉ ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov sa konalo 23. 4. 2020  o 18:00 hod. v kultúrnom dome v Dechticiach.

Zasadnutie prebehlo za prísnych hygienických opatrení a bez prítomnosti verejnosti z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom SARS CoV-2

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
 4. Interpelácie poslancov
 5. Prerokovanie Záverečného účtu 2019
 6. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke 2019
 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu 2019
 8. Schválenie Záverečného účtu 2019
 9. Rozpočtové opatrenia č. 1 a č. 2 / 2020
 10. Čerpanie rozpočtu k 31. 03. 2020
 11. Dodatok č.1 k  VZN Obce Dechtice  č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
 12. Dodatok č. 1 k VZN Obce Dechtice  č. 8/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice
 13. Dodatok č. 1 k VZN Obce Dechtice  č. 9/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti Obce Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice
 14. Dodatok  č.1 k VZN Obce Dechtice č. 3/2017  o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice
 15. Zníženie nájmu prevádzkam, zatvoreným z dôvodu COVID-19
 16. Informácie starostu obce
 17. Prideľovanie obecných nájomných bytov (doplnený bod programu)
 18. Rôzne
 19. Záver

Zápisnica bude zverejnená po jej podpísaní overovateľmi

Tagy
Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť