Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2020

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov sa
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
uskutočnilo 30. 11. 2020 v kultúrnom dome v Dechticiach.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
  4. Interpelácie poslancov
  5. Rozpočtové opatrenie č. 6 a č. 7
  6. Návrh VZN č. 1/2020 o určení finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.
  7. Prerokovanie Návrhu rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 a 2023
  8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 a 2023
  9. Schválenie rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 a rok 2023
  10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021
  11. Žiadosť Petra Nádaského o preklasifikovanie pozemku v Územnom pláne obce Dechtice
  12. Predaj pozemku 464/12 o výmere 18 m² Cyrilovi a Gabriele Grebečíovým
  13. Žiadosť Jozefa Šveca o predaj pozemku parcela č. 3052/2 o výmere 2475 m²
  14. Rôzne
  15. Diskusia
  16. Záver

Keďže zasadnutie OZ  napĺňalo znaky hromadného podujatia, konalo sa  za prísnych hygienických podmienok.


Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore