Obecné oznamyZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2020

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov sa
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
uskutočnilo 30. 11. 2020 v kultúrnom dome v Dechticiach.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
  4. Interpelácie poslancov
  5. Rozpočtové opatrenie č. 6 a č. 7
  6. Návrh VZN č. 1/2020 o určení finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.
  7. Prerokovanie Návrhu rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 a 2023
  8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 a 2023
  9. Schválenie rozpočtu na rok 2021 a roky 2022 a rok 2023
  10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021
  11. Žiadosť Petra Nádaského o preklasifikovanie pozemku v Územnom pláne obce Dechtice
  12. Predaj pozemku 464/12 o výmere 18 m² Cyrilovi a Gabriele Grebečíovým
  13. Žiadosť Jozefa Šveca o predaj pozemku parcela č. 3052/2 o výmere 2475 m²
  14. Rôzne
  15. Diskusia
  16. Záver

Keďže zasadnutie OZ  napĺňalo znaky hromadného podujatia, konalo sa  za prísnych hygienických podmienok.


Tagy
Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť