Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.6.2014

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 6.6.2014  v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach

PROGRAM ZASADNUTIA:

 1. Otvorenie
 2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
 4. Voľba hlavného kontrolóra Obce Dechtice
 5. Záverečný účet Obce Dechtice za rok 2013  >>  Záverečný_účet_obce_2013  – Návrh
 6. Individuálna výročná správa Obce Dechtice za rok 2013
 7. Úprava rozpočtu 2014
 8. Žiadosť o čerpanie z rezervného fondu Obce Dechtice v roku 2014
 9. Žiadosť o znovuotvorenie 2. oddelenia ŠKD
 10. Príprava Karmelského jarmoku
 11. Informácia o získaných dotáciach a investičných akciach Obce
 12. Dechtice
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 6.6.2014

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore