Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.4.2013

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 12.4.2013 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach

PROGRAM ZASADNUTIA:

  1. Otvorenie.
  2. Určenie a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení.
  4. VZN č.5/2013 – prerokovanie návrhu.
  5. Informácia o oslavách 1150-teho výročia príchodu Cyrila a Metoda – Cyrilometodský deň 13.4.2013.
  6. Prerokovanie spôsobu digitalizácie a ďalšej prevádzky káblového televízneho rozvodu
  7. Žiadosti, rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver

» Zápisnica zo zasadnutia

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore