Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 8.1.2015

Zasadanie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  8.1.2015  v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach

PROGRAM ZASADNUTIA:

  1. Otvorenie
  2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
  4. Zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva
  5. Prerokovanie  odpovede k žiadosti zo dňa 12.11.2014  o vyjadrenie sa k zámeru predĺženia platnosti Rozhodnutia o povolení banskej činnosti a povolení trhacích prác malého rozsahu v dobývacom priestore Dechtice  firme JIVA – TRADE, s. r.o. Sereď
  6. Prerokovanie Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Dechticiach
  7. Prerokovanie nákupu osobného motorového vozidla
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia: pdf-logo300

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore