Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.11.2014

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 19.11..2014  v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach

PROGRAM ZASADNUTIA:

 1. Otvorenie
 2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
 4. Schválenie rozpočtu Obce Dechtice na roky 2015 – 2017
 5. Schválenie VZN Obce Dechtice č. 2/2014 o miestnych daniach na území Obce Dechtice na kalendárny rok 2015
 6. Schválenie  VZN Obce Dechtice č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice
 7. Návrh VZN č. 4/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dechtice
 8. Návrh VZN č. 5/2014 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Dechtice
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

Prílohy:

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore