Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6. 10. 2021

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov sa
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
uskutočnilo 6. 10. 2021 o 18:00 v obradnej sieni Obecného úradu v Dechticiach.

Program:

       1. Otvorenie
       2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
       3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
       4. Interpelácie poslancov
       5. Predaj pozemku obce parcela č. 879/5 o výmere 40 m²
       6. Predaj pozemku obce parcela č. 3304/16 o výmere 29 m²
       7. Vyhodnotenie Verejno-obchodných súťaží
       8. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
       9. Diskusia
       10. Záver


Keďže zasadnutie OZ  napĺňalo znaky hromadného podujatia, konalo sa za prísnych hygienických podmienok. 


Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore