AKTUALITYNEWObecné oznamyZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 4. 5. 2021

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov sa
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
uskutočnilo 4. 5. 2021 o 18:00 v kultúrnom dome v Dechticiach.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
  4. Interpelácie poslancov
  5. Voľba hlavného kontrolóra obce – Výberové konanie
  6. Predaj pozemku po ukončení obchodnej verejnej súťaže
  7. Spoločnosť AIRNET – nájom konzol obecného rozhlasu
  8. Informácia o Výzve na Projekt „Zelená infraštruktúra“
  9. Kontrola čerpania rozpočtu za I. Q 2021
  10. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
  11. Informácie  starostu obce
  12. Rôzne
  13. Diskusia
  14. Záver

Keďže zasadnutie OZ  napĺňlo znaky hromadného podujatia, konalo sa za prísnych hygienických podmienok.


Tagy
Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť