Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 5.12.2014

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 5.12..2014

PROGRAM ZASADNUTIA:

 1. Otvorenie
 2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
 4. Schválenie VZN č. 4/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dechtice
 5. Schválenie VZN č. 5/2014 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Dechtice
 6. Rozpočtové opatrenia č. 8,9,10
 7. Správa  nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke obce Dechtice za rok 2013
 8. Správa nezávislého audítora  ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Dechtice za rok 2013
 9. Konsolidovaná  výročná  správa Obce Dechtice za rok 2013
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

Prílohy:

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore