Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2014

Ustanovujúce zasadnutie nového Obecného zastupiteľstva v Dechticiach sa uskutočnilo 12.12..2014

PROGRAM ZASADNUTIA:

 1.  Otvorenie zasadnutia
 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
  o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
  zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)
 4.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5.  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
  zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Zriadenie komisií, určenie ich náplne práce, voľba ich predsedov a členov
 10.  Diskusia
 11.  Záver
Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore