Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2015

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  10.12.2015 o 17:00
v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
 4. Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2016 a roky 2017 a 2018
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Dechtice na rok 2016 a roky 2017 a 2018
 6. Schválenie rozpočtu obce Dechtice na rok 2016 a roky 2017 a 2018
 7. Kontrola plnenia rozpočtu obce za rok 2015 a rozpočtové opatrenie č. 12
 8. Interná smernica č. 12/2015 – Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia obce Dechtice
 9. Návrh a schválenie VZN č. 1/2015 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice
 10. Návrh a schválenie VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Dechtice
 11. Návrh a schválenie VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice
 12. Návrh a schválenie VZN č. 4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obce Dechtice
 13. Návrh a schválenie VZN č. 5/2015 o miestnych poplatkoch za služby na území obce Dechtice
 14. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2015
  – príkaz starostu obce
  – schválenie inventarizačných komisií
 15. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
 16. Rôzne
 17. Diskusia
 18. Záver

Prílohy:

pdf-logo300 Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2016 a roky 2017 a 2018
pdf-logo300 Rozpočtové opatrenie č.12 – Príjmové položky
pdf-logo300 Rozpočtové opatrenia č.12 – Výdavkové položky
pdf-logo300 Rozpočet obce Dechtice na rok 2015 – príjmová časť
pdf-logo300 Rozpočet obce Dechtice na rok 2015 – výdavková časť

pdf-logo300 Návrh VZN 1/2015
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a na žiaka školských zariadení na území obce Dechtice
pdf-logo300 Návrh VZN 2/2015
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl
a školských zariadení na území Obce Dechtice
pdf-logo300 Návrh VZN 3/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE
pdf-logo300 Návrh VZN 4/2015
 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach a trhový poriadok v obci DECHTICE
pdf-logo300 Návrh VZN 5/2015
o miestnych poplatkoch za služby

 

pdf-logo300 INTERNÁ SMERNICA č. 12/2015  Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení
a pravidiel rozpočtového hospodárenia Obce Dechtice

[divider]

Dokument na stiahnutie  Zápisnica zo zasadnutia OcZ 10.12.2015 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore