Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.9.2020

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov sa
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
uskutočnilo 21. 9. 2020 v kultúrnom dome v Dechticiach.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
  4. Interpelácie poslancov
  5. Kontrola plnenia rozpočtu k 15. 09. 2020
  6. Rozpočtové opatrenia č. 4 a č. 5 / 2020
  7. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci ( pôžičky) Obci Dechtice z MF SR
  8. Správa zo zasadania Komisie na ochranu verejného záujmu
  9. Odkúpenie pozemkov – Rekonštrukcia komunikácie  „Čerešienková cesta“
  10. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2019 2020 ZŠ s MŠ Dechtice
  11. Informácie starostu obce
  12.  Rôzne
  13. Záver

Zasadnutie OZ  napĺňalo znaky hromadného podujatia a z dôvodu protipandemických opatrení v súvislosti s koronavírusom SARS CoV-2, sa konalo za prísnych hygienických podmienokZobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore