Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. 11. 2023

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a doplnkov sa
 ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
uskutočnilo 28. 11. 2023 o 18:00
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Dechticiach

            Program:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Interpelácie poslancov a dopyty obyvateľov
  5. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2023 – príkaz
   starostu obce
  6. Kontrola plnenia rozpočtu k 21.11.2023
  7. Rozpočtové opatrenie č.4 a 5
  8. Návrh VZN č. 4/2023 – o zrušení VZN č. 2/2021 o financovaní materskej školy
   a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dechtice
  9. Návrh VZN č. 5/2023 – o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne
   odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice
  10. Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2024 a roky 2025 a 2026
   a) Prerokovanie návrhu rozpočtu na r. 2024
   b) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Dechtice na rok 2024
   c) Schvaľovanie rozpočtu obce Dechtice na rok 2024
   d) Schválenie rozpočtu bez programovej štruktúry
  11. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole za 2. polrok r. 2023
  12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2024
  13. Pristúpenie obce Smolenice za účastníka Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
  14. Žiadosť o schválenie otváracích hodín prevádzky/zariadenia – Hostinec u Mancu
  15. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy v 8BJ – Milan Masarovič
  16. Schválenie novej nájomnej zmluvy v 8BJ
  17. Návrh zápisu kroniky za rok 2020
  18. Informácie starostu obce
  19. Rôzne
  20. Záver

 


Archív zasadnutí OcZ – ZÁPISNICE A UZNESENIA

DátumProgramZápisnicaUznesenia
28.11.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. 11. 2023
26.10.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26. 10. 2023
30.8.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30. 8. 2023
31.5.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 31. 5. 2023
29.3.2023Pracovné stretnutie pred domom č. 624
1.3.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva 1. 3. 2023

29.11.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 29. 11. 2022

23.11.2022Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 23. 11. 2022
12.09.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12. 9. 2022
22.06.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22. 6. 2022
02.05.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2. 5. 2022
06.04.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6. 4. 2022
07.03.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 7. 3. 2022
24.02.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.2.2022
19.01.2022Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.1.2022
2021
30.11.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2021
06.10.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.10.2021
30.08.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.8.2021
15.06.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.6.2021
04.05.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 4.5.2021
02.03.2021Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2.3.2021
2020
30.11.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2020
21.9.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.9.2020
23.6.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.6.2020
23.4.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.4.2020
28.1.2020Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.1.2020
2019
12.12.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2019
12.11.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.11.2019
15.10.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.10.2019
26.9.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.9.2019
8.7.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 8.7.2019
15.5.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.5.2019
18.2.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.2.2019
14.1.2019Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.1.2019
2018
10.12.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2018
30.11.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2018
4.10.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 4.10.2018
25.9.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.9.2018
26.6.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2018
22.5.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.5.2018
17.4.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.4.2018
27.2.2018Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.2.2018
2017
14.12.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2017
19.9.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.9.2017
26.6.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2017
6.4.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.4.2017
14.2.2017Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.2.2017
Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore