Obecné oznamyZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 24. 2. 2022

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov sa
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
uskutočnilo 24. 2. 2022 o 18:00 v kultúrnom dome v Dechticiach.

Program:

       1. Otvorenie
       2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
       3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
       4. Interpelácie poslancov
       5. Dodatok č. 1 k VZN Obce Dechtice o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice
       6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
       7. Zámena pozemku medzi obcou Dechtice a VÚC Trnava z dôvodu vybudovania chodníka
       8. Prenájom 1 izbového bytu – Vladimír Benda
       9. Dofinancovanie výstavby telocvične
       10. Návrh mesačnej odmeny hlavnej kontrolórke obce Dechtice
       11. Žiadosť o nájom a využívanie nehnuteľného majetku obce Dechtice –  Matúš Petranský
       12. Prerokovanie prenájmu obecných športovísk
       13. Informácie starostu obce
       14. Rôzne
       15. Diskusia
       16. Záver

Starosta obce Karol Zachar konštatoval, že v čase začiatku zastupiteľstva sú z 9 poslancov obecného zastupiteľstva prítomní 4 poslanci.

Starosta s poslancami počkali 30 minúť. Keďže ani v tom čase nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, starosta zasadnutie OZ v čase 18:30 ukončil, nakoľko OZ nebolo uznášania schopné.

Keďže zasadnutie OZ napĺňalo znaky hromadného podujatia, konalo za prísnych hygienických podmienok.


Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore