Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2013

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  26.6.2013 o 18:00  v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
 4. Mandát poslanca Mgr. Petry Ďurigovej zanikol na základe zákona  č.369/1990 Zb. §25, ods. 2 písmeno f. – Zmenou trvalého bydliska mimo územia obce
 5. Zloženie sľubu poslanca OZ Dechtice
 6. Záverečný účet obce Dechtice za rok 2012
 7. Výročná správa obce dechtice za rok 2012
 8. Návrh úpravy rozpočtu – navýšenie dotácie pre TJ Družstevník Dechtice
 9. Žiadosti, Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

Zápisnica:

pdf-logo300 Zápisnica zo zasadnutia

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore