Obecné oznamyZasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19. 1. 2022

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov sa
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
uskutočnilo 19. 1. 2022 o 18:00 v kultúrnom dome v Dechticiach.

Program:

       1. Otvorenie
       2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
       3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
       4. Interpelácie poslancov
       5. Zmluva o budúcej zmluve, Kúpna zmluva – IBV Miškárova, Dechtice
       6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
       7. Informácie starostu obce
       8. Rôzne
       9. Diskusia
       10. Záver


Keďže zasadnutie OZ  napĺňalo znaky hromadného podujatia, konalo sa za prísnych hygienických podmienok. 


Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore