Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30. 11. 2021

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov sa
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
uskutočnilo 30. 11. 2021 o 18:00 v kultúrnom dome v Dechticiach.

Program:

       1. Otvorenie
       2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
       3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
       4. Interpelácie poslancov
       5. Návrh VZN č. 2/2021 o určení finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice
       6. Prerokovanie Návrhu rozpočtu na rok 2022 a roky 2023 a 2024
       7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu na rok 2022 a roky 2023 a 2024
       8. Schválenie rozpočtu na rok 2022 a roky 2023 a rok 2024
       9. Schválenie zápisu do kroniky za rok 2019
       10. Predĺženie nájomných zmlúv nájomníkom na Zdravotnom stredisku
       11. Predĺženie nájomných zmlúv miestnym podnikateľom v obecných priestoroch
       12. Príkazný list starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov
       13. Rôzne
       14. Diskusia
       15. Záver


Keďže zasadnutie OZ  napĺňalo znaky hromadného podujatia, konalo sa za prísnych hygienických podmienok. 


Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore