Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.09.2013

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 27.9.2013 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach

PROGRAM ZASADNUTIA:

  1. Otvorenie
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
  4. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ Dechtice za školský rok 2012/2013
  5. Informácie o súčasných investičných akciách v obci Dechtice a informácia o príprave žiadostí o dotácie
  6. Žiadosti, rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

» Zápisnica zo zasadnutia

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore