Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 31.10.2014

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 31.10.2014
v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach

PROGRAM ZASADNUTIA:

 1. Otvorenie
 2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
 4. Zostavenie a predloženie rozpočtu Obce Dechtice na rok 2015 bez programovej štruktúry.
 5. Návrh rozpočtu obce na roky 2015-2017
 6. Návrh VZN daň z nehnuteľností a miestne poplatky.
 7. Informácia o investičných akciách Obce Dechtice.
 8. Prerokovanie návrhov na doplnenie Územného plánu Obce Dechtice
 9. Žiadosť o vyjadrenie k Zadaniu na Urbanistickú štúdiu IBV „Farské“ v obci Dechtice
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

Prílohy:

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore