Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6. 4. 2022

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov sa
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
uskutočnilo 6. 4. 2022 o 18:00 v kultúrnom dome v Dechticiach.

Program:

       1. Otvorenie
       2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
       3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
       4. Interpelácie poslancov
       5. Prerokovanie Záverečného účtu 2021
       6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu 2021
       7. Schválenie Záverečného účtu 2021
       8. Vyhodnotenie VOS – prenájom verejného priestranstva
       9. Informácia o kúpe pozemku pod Kockami
       10. Zámena pozemkov pod chodník ( nové IBV) medzi obcou Dechtice a VÚC Trnava
       11. Informácie starostu obce
       12. Rôzne
       13. Diskusia
       14. Záver

Keďže zasadnutie OZ napĺňalo znaky hromadného podujatia,
konalo sa za prísnych hygienických podmienok.


Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore