Novinky
Home / Archív obecných správ / ÚRADNÁ TABUĽA OBCE DECHTICE

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE DECHTICE

pdf-logo300-300x300Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2018
a roky 2019 a 2020

Návrh rozpočtu bol zverejnený 24.11.2017

 

pdf-logo300-300x300Návrh VZN obce Dechtice č. 3 z roku 2017
o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice

Zverejnené po 24.11.2017

 

 Plán likvidácie lomu v juhovýchodnej časti dobývacieho priestoru Dechtice
– navýšenie objemu

 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA

Zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
Odosielateľ: Okresný úrad Trnava – Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vybavuje: Ing. Šáriková
Dátum odoslania 6.1.2017

  VIAC INFORMÁCIÍ

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Dátum a čas konania volieb: 4. novembra 2017

>> Viac informácií…

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti:              Zuzana Prvá
Naposledy bytom:                  Dechtice
Miesto uloženia:                    Pošta Dechtice

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte v Dechticiach v úradných hodinách.Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Bc. Karol Zachar
starosta obce

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Na ÚTO Obce Dechtice od 13. 11. 2017 do 28. 11. 2017

Telefón                                           IČO                                         e-mail
033/5575 102                         00312363                               obec@dechtice.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti:              Rastislav Prvý
Naposledy bytom:                  Dechtice
Miesto uloženia:                    Pošta Dechtice

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte v Dechticiach v úradných hodinách.Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Bc. Karol Zachar
starosta obce

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Na ÚTO Obce Dechtice od 13. 11. 2017 do 28. 11. 2017

Telefón                                           IČO                                         e-mail
033/5575 102                         00312363                               obec@dechtice.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti:              Peter Jankovič
Naposledy bytom:                  Dechtice
Miesto uloženia:                    Pošta Dechtice

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte v Dechticiach v úradných hodinách.Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Bc. Karol Zachar
starosta obce

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Na ÚTO Obce Dechtice od 13. 11. 2017 do 28. 11. 2017

Telefón                                           IČO                                         e-mail
033/5575 102                         00312363                               obec@dechtice.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti:              Lukáš Machovič
Naposledy bytom:                  Dechtice
Písomnosť číslo:                    OU-TT-OCDPK-2017/009793
Označenie písomnosti:         OU-TT-OCDPK-2017/009793
Miesto uloženia:                    Obecný úrad Dechtice

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dechticiach, na podateľni v úradných hodinách.Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Bc. Karol Zachar
starosta obce

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Na ÚTO Obce Dechtice od 3. 11. 2017 do 18. 11. 2017

Telefón                                           IČO                                         e-mail
033/5575 102                         00312363                               obec@dechtice.sk

 

pdf-logo300-80x80  VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva
určuje územne ucelenú časť lesov DECHTICE
  Mapa TU

Vyvesené 21.6.2017

16

pdf-logo300-80x80  PROGRAM ROZVOJA OBCE DECHTICE  na roky 2015 – 2020

 

pdf-logo300-80x80 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE DECHTICE
         Archív všeobecne záväzných nariadení je TU

 

Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a aktuálne pozvánky na zasadnutia.

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Žiadosť o pridelenie dotácie z rozpočtu obce

Zúčtovanie dotácie z rozpočtu obce