Novinky
Home / Archív obecných správ / ÚRADNÁ TABUĽA OBCE DECHTICE

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE DECHTICE

pdf-logo300-80x80 Návrh VZN č. 1/2017
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice

Vyvesené 21.3.2017

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti:              Levon Manasjan
Naposledy bytom:                  Dechtice
Písomnosť číslo:                    OU-TT-OCDPK-2017/009793
Označenie písomnosti:         OU-TT-OCDPK-2017/009793
Miesto uloženia:                    Obecný úrad Dechtice

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dechticiach, na podateľni v úradných hodinách.Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Bc. Karol Zachar
starosta obce

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Na ÚTO Obce Dechtice od 27. 03. 2017 do 10. 04. 2017

Telefón                                           IČO                                         e-mail
033/5575 102                         00312363                               obec@dechtice.sk

 

pdf-logo300-80x80  PROGRAM ROZVOJA OBCE DECHTICE  na roky 2015 – 2020
pdf-logo300-80x80 Záverečný účet Obce Dechtice za rok 2016  – NÁVRH
        Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 05.03.2017
pdf-logo300-80x80 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE DECHTICE
         Archív všeobecne záväzných nariadení je TU