Novinky
Home / ÚRADNÁ TABUĽA OBCE / ÚRADNÁ TABUĽA OBCE – ostatné vyvesené dokumenty

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE – ostatné vyvesené dokumenty

 OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRESKÚMANIA SCHVÁLENÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE DECHTICE

V zmysle §30 ods.4 ustanovení stavebného zákona č.50/1976Zb., v znení zákona č.237/2000Z.z. je každá obec, ktorá má schválený platný územný plán obce, povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán.
Z tohto dôvodu, ako i z viacerých vznesených ústnych podnetov, obec Dechtice, v zastúpení starostom obce, začína k termínu 10.1.2018 preskúmanie schváleného územného plánu, vrátane jeho doplnkov.
Pre potreby objektívneho preskúmania platného územného plánu a prípadného obstaraniaZmien a doplnkov č. III/2017 vyzýva starosta obce občanov a dotknuté právnické subjekty, k vzneseniu podnetov, prípadne pripomienok k platnému územnému plánu.
Podnety, prípadne relevantné pripomienky vedené k prehodnoteniu územného plánu, možno písomne predložiť na Obecnom úrade v Dechticach v termíne do 24.1.2018

 

Verejná vyhláška
”Územný plán obce Dobrá Voda – Zmeny a doplnky č. 2/2017″

Obec Dobrá Voda, ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podl’a § 4 odst.3 písm. j) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
oznamuje
v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sietí, fyzickým a právnickým osobám, že

prerokovanie návrhu „Územný plán obce Dobrá Voda – Zmeny a doplnky č.2/2017″ sa uskutoční v termíne od 19.1. 2018 do 19.2. 2018.

Navrhovaná zmena sa týka zámeru vytvoriť podmienky pre rozvoj areálu hradu, nových rozvojových plôch pre bývanie a plôch, ktoré by slúžili pre rozvoj poľnohospodárskej výroby.

Navrhované zmeny sa dotýkajú 14 lokalít na území obce.

 Spracovateľom Územného plánu obce Dobrá Voda – Zmeny a doplnky č.2/2017 je spoločnosť AUREX, spol. s r.o., Bratislava, hlavný riešiteľ: Ing. arch. Michal Chudík, PhD., autorizovaný architekt.

Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona v znení neskorších predpisov je Ing. arch. Marek Adamczak, osvedčenie o odbornej spôsobilosti, registračné číslo 361.

Návrh „Územný plán obce Dobrá Voda – Zmeny a doplnky č. 2/2017″ je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Dobrej Vode, v digitálnej forme je zverejnený na internetovej stránke obce Dobrá Voda (www.obecdobravoda.eu).

Lehota na oznámenie stanoviska pre dotknuté obce, samosprávny kraj a dotknuté orgány štátnej správy je 30 dní odo dňa doručenie oznámenia.

Ak sa dožiadaný orgán nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá k návrhu pripomienky.

V zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona je verejnosť oprávnená podať pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia.

Pripomienky je potrebné zaslať písomne na adresu: Obec Dobrá Voda, Dobrá Voda 121, 919 54  Dobrá Voda

Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.

Za deň doručenia sa považuje deň podania na pošte alebo v podateľni obce.

 

 Plán likvidácie lomu v juhovýchodnej časti dobývacieho priestoru Dechtice
– navýšenie objemu

 OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA

Zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
Odosielateľ: Okresný úrad Trnava – Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vybavuje: Ing. Šáriková
Dátum odoslania 6.1.2017

  VIAC INFORMÁCIÍ

 

pdf-logo300-80x80  VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA
IBV KÁTLOVCE – 45 RD ,,Pri družstve“
SO 05  Zásobovanie plynom

Vyvesené 11.1.2018

 

pdf-logo300-80x80  VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva
určuje územne ucelenú časť lesov DECHTICE
  Mapa TU

Vyvesené 21.6.2017

 

pdf-logo300-80x80  PROGRAM ROZVOJA OBCE DECHTICE  na roky 2015 – 2020

 

pdf-logo300-80x80 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE DECHTICE
         Archív všeobecne záväzných nariadení je TU

 

Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a aktuálne pozvánky na zasadnutia.

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Žiadosť o pridelenie dotácie z rozpočtu obce

Zúčtovanie dotácie z rozpočtu obce