Novinky
Home / Zasadnutia obecného zastupiteľstva (stránka 3)

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.9.2016

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 13.9.2016 o 18:00 v obášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Kontrola plnenia rozpočtu obce a jej rozpočtovej organizácie k 31.08.2016 Rozpočtové opatrenia číslo 5 a 6, ktorým sa upravuje rozpočet obce na rok 2016 Návrh VZN č. 6/2016 o výške mesačného príspevku na čiastkovú úhradu výdavkov škôl a ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.6.2016

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 16.6.2016 o 18:00 v zasadačke Obecného úradu v  Dechticiach Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Správa HKO o vykonanej kontrole Plán HKO na II. polrok 2016 Návrh VZN č. 4/2016 o odpadoch Návrh VZN č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice Správa komisie na ochranu verejného záujmu Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 Rôzne Diskusia Záver Prílohy: ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.4.2016

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 28.4.2016 o 18:00 v zasadačke Obecného úradu v  Dechticiach Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Prerokovanie Záverečného účtu obce Dechtice za rok 2015 Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke obce k 31.12.2015 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Schválenie Záverečného účtu obce Dechtice za rok 2015 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31. 03. 2016 Prerokovanie platu starostu ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.2.2016

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční  16.2.2016 o 18:00 v zasadačke Obecného úradu v  Dechticiach Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2016 Informácia o výzvach z Eurofondov k investičným akciám Schválenie VZN č. 2/2016 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu doplnku č. II. Územného plánu obce Dechtice Schválenie VZN č. ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2015

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  10.12.2015 o 17:00 v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2016 a roky 2017 a 2018 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Dechtice na rok 2016 a roky 2017 a 2018 Schválenie rozpočtu obce Dechtice na rok 2016 a roky 2017 a 2018 Kontrola plnenia rozpočtu ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.9.2015

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  16.9.2015 o 18:00  v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Vystúpenie predstaviteľov združenia AVE Informácia o personálnych zmenách na OÚ Dechtice Informácia o realizovaných investíciách Informácia o čerpaní rozpočtu, návrh na úpravu rozpočtu pre rok 2015 Konsolidovaná výročná správa obce Dechtice za rok 2014 Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.6.2015

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  18.6.2015 o 18:00  v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach PROGRAM ZASADNUTIA: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Záverečný účet obce za rok 2014 Úprava rozpočtu na rok 2015 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015  Rôzne  Diskusia Záver Prílohy: Návrh záverečného účtu obce za rok 2014 vrátane príloh:  Rozpočtové opatrenie ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.5.2015

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  15.5.2015 o 18:00  zasadačke Obecného úradu v Dechticiach PROGRAM ZASADNUTIA: Otvorenie Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Prerokovanie čerpania úveru na predfinancovanie dotácie zo štrukturálnych fondov E.Ú. na projekt „ Revitalizácia románskej rotundy DECHTICE “ Voľba obecného kontrolóra Prerokovanie otvorenia tretej triedy v Materskej škole na základe informácie získanej na zasadnutí rodičovského združenia, ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 31.3.2015

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  31.3.2015 v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach PROGRAM ZASADNUTIA: Otvorenie Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Úprava rozpočtu Návrh a schválenie sobášiaceho Návrh a schválenie platu starostu obce Rôzne Diskusia Záver  Prílohy: Rozpočtové opatrenie č. 1     (k 19.2.2015) -týka sa dotácií zo štátu, t.j. úpravy rozpočtu sú dané štátom. (V zastupiteľstve sa ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 8.1.2015

Zasadanie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  8.1.2015  v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach PROGRAM ZASADNUTIA: Otvorenie Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva Prerokovanie  odpovede k žiadosti zo dňa 12.11.2014  o vyjadrenie sa k zámeru predĺženia platnosti Rozhodnutia o povolení banskej činnosti a povolení trhacích prác malého rozsahu v dobývacom priestore Dechtice  firme JIVA – TRADE, s. r.o. Sereď Prerokovanie Zásad ... Čítať viac »