Novinky
Home / Zasadnutia obecného zastupiteľstva (stránka 4)

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2014

Ustanovujúce zasadnutie nového Obecného zastupiteľstva v Dechticiach sa uskutočnilo 12.12..2014 PROGRAM ZASADNUTIA:  Otvorenie zasadnutia  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva Vystúpenie starostu Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Poverenie ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 5.12.2014

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 5.12..2014 PROGRAM ZASADNUTIA: Otvorenie Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Schválenie VZN č. 4/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dechtice Schválenie VZN č. 5/2014 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Dechtice Rozpočtové opatrenia č. 8,9,10 Správa  nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke obce Dechtice za rok 2013 Správa nezávislého audítora  ku konsolidovanej ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.11.2014

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 19.11..2014  v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach PROGRAM ZASADNUTIA: Otvorenie Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Schválenie rozpočtu Obce Dechtice na roky 2015 – 2017 Schválenie VZN Obce Dechtice č. 2/2014 o miestnych daniach na území Obce Dechtice na kalendárny rok 2015 Schválenie  VZN Obce Dechtice č. 3/2014 o miestnom poplatku za ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 31.10.2014

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 31.10.2014 v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach PROGRAM ZASADNUTIA: Otvorenie Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Zostavenie a predloženie rozpočtu Obce Dechtice na rok 2015 bez programovej štruktúry. Návrh rozpočtu obce na roky 2015-2017 Návrh VZN daň z nehnuteľností a miestne poplatky. Informácia o investičných akciách Obce Dechtice. Prerokovanie návrhov ... Čítať viac »

Oznámenie o začatí preskúmania schváleného územného plánu

V zmysle § 30 ods.4 ustanovení stavebného zákona č.50/1976 Zb., v znení zákona č.237/2000 Z.z je každá obec, ktorá má schválený platný územný plán obce, povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán. Z tohto dôvodu Obec Dechtice, v zastúpení starostom obce, začína k termínu 25.08.2014 ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 8.8.2014

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 8.8.2014  v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach PROGRAM ZASADNUTIA: Otvorenie Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Žiadosť o dočerpanie rezervného fondu Obce Dechtice v roku 2014 Úprava rozpočtu k 31.8.2014 Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie (2014-2018) Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie (2014-2018).  Informácia ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.6.2014

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 6.6.2014  v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach PROGRAM ZASADNUTIA: Otvorenie Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Voľba hlavného kontrolóra Obce Dechtice Záverečný účet Obce Dechtice za rok 2013  >>  Záverečný_účet_obce_2013  – Návrh Individuálna výročná správa Obce Dechtice za rok 2013 Úprava rozpočtu 2014 Žiadosť o čerpanie z rezervného fondu Obce ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.3.2014

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 14.3.2014 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach PROGRAM ZASADNUTIA: Otvorenie Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Návrh a schválenie komisie podľa zákona 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov článok 7 bod. 5 písm. a. Určenie platu starostu obce na rok 2014 Rokovací poriadok Obecného ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.12.2013

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 13.12.2013 o 18:00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Dechticiach PROGRAM ZASADNUTIA: Otvorenie Určenie overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Úprava rozpočtu za rok 2013 Schválenie VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice Schválenie rozpočtu na rok 2014 Prerokovanie návrhu zmluvy o prenájme ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.11.2013

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 28.11.2013 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach PROGRAM ZASADNUTIA: Otvorenie Určenie overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Návrh VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice Návrh rozpočtu na rok 2014-2016 Riešenie situácie DHZ Dechtice Oboznámenie sa so štúdiou zástavby územia Športová ... Čítať viac »